Sanayi / Endüstri 4.0 ' ın Getirdikleri ve Faydaları

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan değişimleri ise genel olarak şu şekilde ifade edebiliriz: Nesnelerin interneti ve siber - fiziksel sistemler ile daha karmaşık ve akıllı ürünler üretilebilmektedir. Seri üretimden-müşteri ihtiyaçlarına göre özel üretime geçilmektedir. Üretim tesisleri ile ürünlerin gerçek zamanlı olarak veri ve bilgi alışverişine başlanmaktadır. Ürün tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için gerekli veri ve bilgi miktarı çok büyük hacimlere ulaşmaktadır. Hammadde ve kaynak tüketimi en aza indirgenirken, verimlilik artmakta ve yeşil enerji dönemine geçilmektedir. Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için gerekli kaynaklara (enerji, insan, makine vb.) olan ihtiyaç azalmakta, robotlar üretim süreçlerini yönetir hale gelmektedir. Robotların yaygınlaşması işgücüne duyulan gereksinimi azalttığından, yeni istihdam politikaları geliştirilmektedir. Ürün-yaşam döngü süresi kısalırken, üretimdeki hata payı minimuma inmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, robotlarla daha iyi sağlanmaktadır. Robotlar üretim süreçlerini hızlandırdığından, çalışma saatleri çok daha esnek hale gelmektedir. 3D yazıcılarla, dünyanın her noktasında her türlü hammadde, ara mamul ve nihai ürün üretilebilmektedir. Endüstri 4.0’a uyum sağlayan firmaların küresel pazarda payı büyümekte, üretim sanal dünya ile daha iç içe geçmeye başlamaktadır. Endüstri 4.0’ın Dört Ana Faydası Tüm bu anlatılanlar ışığında; üretim sektörünün verimlilik artışında ve ekonomik büyümede önemli bir katalizör olacağı öngörülen Endüstri 4.0’ın faydaları, dört ana başlıkta şu biçimde özetlenebilir: 1. Üretkenlik: Önümüzdeki 5-10 yıl içinde pek çok şirket Endüstri 4.0’a uyum sağlayacak ve hammadde hariç üretim maliyetleri yüzde 15-25 arasında iyileşecektir. Bu iyileşmenin, sadece Almanya’da üretim sektörüne 90-150 milyar Euro’luk etki yapacağı öngörülmektedir. Hammadde maliyetleri dahil edildiğinde, toplam üretkenlik kazanımlarının yüzde 5 ile 8’e ulaşacağı belirtilmektedir. 2. Ciro artışı: Endüstri 4.0 sayesinde üreticilerin gelişmiş ekipman ve yeni veri uygulama isteği, müşterilerin kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik gittikçe artan talebiyle paralel olarak artacaktır. Almanya örneğinde bu gelişmenin GSYH’nın yüzde 1 artmasını sağlayarak yıllık 30 milyar dolar civarında büyüme getirmesi beklenmektedir. 3. İstihdam: İstihdam ile ilgili birçok karşıt görüşe rağmen, Endüstri 4.0 sayesinde üretim sektöründe yüzde 6-10’luk istihdam artışı beklenmektedir. Yeni işgücüne talep en fazla mekanik-mühendislik sektöründe hissedilecektir. Öte yandan düşük kalifiye işgücüne yönelik istihdam olanakları azalırken, farklı yetkinliklere sahip elemanlara olan talep ise artacaktır. Yatırım: Üretim süreçlerini ‘Endüstri 4.0’a adapte edebilmek için üreticilerin cirolarının yüzde 1 ile 1,5’ini yatırıma ayırması öngörülmektedir. Bu rakamın Almanya örneğinde, önümüzdeki 10 yıl için 250 milyar Euro olması beklenmektedir. Endüstri 4.0 oldukça kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecini içermektedir. Bunca kapsamlı bir değişim ise bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar özetle şu şekilde ifade edilebilir: Yeni sanayi devrimine doğru yürüyüşü hızlandırmak için yeterli beceri ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Siemens, Bosch gibi büyük Alman firmaları yılların verdiği tecrübe ile bu süreçte başı çeken isim konumundadırlar. Sahip oldukları bilgileri en yeni teknolojiyle donatarak Endüstri 4.0 çağına en hızlı ayak uyduran isimlerden olacaklardır. Endüstri 4.0 demek, iş gücü talebinin azalması demektir. Bu nedenle, kurumlardaki departmanlarda fazla işgücü tehdit oluşturmaktadır. Üçüncü sanayi devriminin ritmine ayak uyduran firmalarda, Endüstri 4.0 için genel bir isteksizlik havası bulunmaktadır.